Befolkning (antall og andel) (LHF)

Beskrivelse

Antall i befolkningen i ulike aldersgrupper bosatt pr. 1/1.
Andel av befolkningen i ulike aldersgrupper bosatt pr. 1/1.

Personer blir regnet som bosatte i Norge når de har tatt opphold her eller har tenkt å bli her i minst 6 måneder, og har gyldig oppholdstillatelse. Fra og med mars 1987 til og med januar 1994 ble asylsøkere regnet som bosatte i Norge, til tross for at søknaden om oppholdstillatelse ikke var ferdig behandlet. Før og etter denne perioden har kun asylsøkere med oppholdstillatelse blitt registrert som bosatte.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen måltall for å velge:
1. Antall.
2. Andel (prosent) = Prosentandel.
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom fylkets andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Full tittel

Befolkning (antall og andel) (LHF)

Identifikasjonsnummer

Befolkningssammensetning-antall-templat

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

ENG metadata lagt inn fra Indikatorbeskrivelse (manus) okt-2014
Alder 0-17 år lagt til mars-2015, brukes i fylkesprofilene.

Dato: 2019-03-13

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet, helseregion og fylker

Kjønn

Kjønn samlet, menn og kvinner

Aldersgrupper

Alle aldre, 5-årig aldersgruppe og funksjonelle aldersgrupper: 0-14 år, 0-17 år, 15-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 45-74 år, 65-74 år, 80 år+, 90 år+ og 100 år+

Tidsperioder

1990-2019

Årene 1980-1989 har tidligere vært tilgjengelig, men på grunn av omlegginger i statistikkbanken er befolkningsstatistikk for denne perioden for tiden ikke tilgjengelig.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Statistikken bygger på folkeregisteropplysninger. Oppdateringene i Det sentrale folkeregister (DSF) gjøres dels ved de lokale folkeregisterkontorene, som er knyttet til registerbasen via terminaler, delvis sentralt i Skattedirektoratet. Grunnlaget for statistikken over endringer i befolkningen er elektroniske kopier til Statistisk sentralbyrå (SSB) av alle slike meldinger som oppdaterer registeret.

Datakvalitet

Kvaliteten på datagrunnlaget fra DSF er generelt svært god for statistiske formål. Visse grupper registreres imidlertid med et annet bosted enn det faktiske. I mange tilfeller skyldes dette at registreringsreglene ikke er fulgt (flytting ikke meldt). I andre tilfeller at registreringsreglene ikke gir faktisk adresse. Det viktigste eksemplet på det siste er at ugifte studenter ifølge reglene skal stå som bosatte i foreldrenes hjem.

Begrensninger

Mange av indikatorene i Norgeshelsa statistikkbank er relatert til innbyggertall.

Relatert materiell

Befolkningen i Norge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.