Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (LHF)

Beskrivelse

Antall og andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre registrert bosatt i Norge per 1. januar (totalt og fordelt på landbakgrunn), i prosent av befolkningen.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = andel i prosent av befolkningen
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom fylkets andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Følgende inndeling for landbakgrunn er benyttet:
Totalt
Europa (unntatt Tyrkia)
Afrika
Asia med Tyrkia
Nord-Amerika
Sør- og Mellom-Amerika
Oseania

Asylsøkere og personer på kortidsopphold i Norge er ikke inkludert i statistikken.

«Totalt» inkluderer statsløse og de med uoppgitt landbakgrunn.

Full tittel

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre (LHF)

Identifikasjonsnummer

innvandring-templat

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Mars-2014: Ny kube, kopiert fra KHS og tilrettelagt for NH. (STBJ)
Engelske matadata lagt inn fra Indik.beskrivelse (manus) okt-14

Dato: 2019-06-25

Ansvarsuttalelse for versjon

Personer uten lovlig grunnlag for opphold i Norge er ikke inkludert i statistikken. Kvaliteten på datagrunnlaget fra DFS er generelt svært god for statistiske formål. To ankepunkter er manglende og forsinkede meldinger og registreringer av bosted. Forsinkede meldinger fører til at hendelser blir registrert og telt med i feil kalenderår.

En del personer unnlater å melde fra ved utvandring.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, helseregion og fylke

Kjønn

Kjønn samlet

Aldersgrupper

Alle aldre

Tidsperioder

2000-2019

Datatype

Statistikk basert på tre eller færre tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn. I tillegg skjules statistikk for en undergruppe dersom tallet for denne undergruppen, sammen med tallet for overgruppen, kunne vært brukt til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i kommunen. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Oppdateringene i Det sentrale folkeregister (DFS) gjøres delvis ved de lokale folkeregisterkontorene, som er knyttet til DSF via terminaler, delvis sentralt i Skattedirektoratet. Grunnlaget for statistikken over endringer i befolkningen er elektroniske kopier til Statistisk sentralbyrå av alle slike meldinger som oppdaterer registeret. Meldingene oppdaterer dessuten en egen befolkningsdatabase til statistikkformål i Statistisk sentralbyrå som danner grunnlaget for statistikken over befolkningens sammensetning.

Meldinger (elektroniske kopier) blir overført fra DSF til SSB daglig.

Datakvalitet

En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, etc. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene, og SSB anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige.

Begrensninger

Mange av indikatorene i Norgeshelsa statistikkbank er relatert til befolkningssammensetning, og andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et fylke bidrar til informasjon om dette.

Det er store forskjeller innenfor de enkelte innvandrergruppene - på samme måten som det er store ulikheter i den etnisk norske befolkningen. Blant annet har mennesker med høy utdanning generelt bedre helse enn dem som har lav utdanning - helt uavhengig av fødeland.

Generelle trekk blant innvandrere er at menn har høyere utdanning enn kvinnene, flere menn enn kvinner har fulltidsarbeid og flere menn enn kvinner lever alene.

Det er generelt rapportert om høyere forekomst av kroniske sykdommer og lidelser blant innvandrergruppene enn blant etnisk norsk og norskfødte rapporterer oftere at de har god helse sammenlignet med innvandrergruppene.

Likevel er det en del helsemessige gunstige trekk ved innvandrergruppene. Alle innvandrergrupper bruker betydelig mindre alkohol enn norske. Med unntak av en gruppe, er forekomsten av røyking blant innvandrerkvinner nesten lik null. Noen innvandrergrupper bruker tradisjonelt mye frukt og grønnsaker - noe som reduserer risiko for flere kroniske sykdommer.

Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/

Relatert materiell

Befolkningen i Norge

Helse i innvandrerbefolkningen

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.