Personer som bor alene (LHF)

Beskrivelse

Andel personer som bor i en-personhusholdninger i prosent av befolkningen per 1. januar.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall personer
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom fylkets andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.

Full tittel

Personer som bor alene (LHF)

Identifikasjonsnummer

enpersonhus-templat

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå (SSB)

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2018-11-22

Ansvarsuttalelse for versjon

Fra og med 2014 så stemmer ikke tallene overens med SSB fordi det i Norgeshelsa statistikkbank benyttes en annen definisjon på husholdninger. Ugifte, borteboende studenter som er registrert på foreldrenes adresse, regnes her med i foreldrenes husholdning.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, helseregion og fylke

Aldersgrupper

16 år+, 16-29 år, 30-44 år, 45-74 år, 45 år+ og 75 år+

Tidsperioder

2005-2018

Datatype

Statistikk basert på færre enn 3 tilfeller skjules av personvernhensyn. Det samme gjelder dersom befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller. Dette gjøres for å skjule de tidsseriene som er basert på for spinkelt tallgrunnlag.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Statistikken bygger på folkeregisteropplysninger, opplysninger fra GAB-registeret (Grunneiendommer, Adresser, Bygninger) og Enhetsregisteret i Brønnøysund. Oppdateringene i Det sentrale folkeregister (DSF) gjøres delvis ved de lokale folkeregisterkontorene, som er knyttet til registerbasen via terminaler delvis sentralt i Skattedirektoratet.

Ugifte, borteboende studenter som er registrert på foreldrenes adresse, regnes med i foreldrenes husholdning. Personer som ifølge Folkeregisteret er bosatt på en institusjon, regnes å tilhøre en felleshusholdning. Mange personer som faktisk bor på institusjoner, f. eks. alders- og sykehjem, er registrerte som bosatte i privatbolig (sammen med ektefelle).

Datakvalitet

Kvaliteten på datagrunnlaget fra DSF er generelt svært god for statistiske formål. Visse grupper registreres imidlertid med et annet bosted enn det faktiske. I mange tilfeller skyldes dette at registreringsreglene ikke er fulgt (flytting ikke meldt) eller at registreringsreglene ikke gir faktisk adresse. Det viktigste eksemplet på det siste er at ugifte studenter ifølge reglene skal stå som bosatte i foreldrenes hjem.

Begrensninger

Aleneboende antas å være en potensielt utsatt gruppe -både økonomisk, helsemessig og sosialt.

Blant aleneboende i alle aldersgrupper er det en høyere andel som sliter med psykiske plager sammenlignet med de som ikke bor alene. Aleneboende som gruppe har en høyere uføregrad og er oftere uførepensjonert enn de som ikke er aleneboende. Sammenlignet med de som bor sammen med noen, har de som er langvarig aleneboende hatt en mer uheldig utvikling i dødelighet. Det foreligger en høyere grad av helseproblemer blant kvinner og personer midtveis i livet som bor alene sammenlignet med andre.

Kilde: http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa81/kap7.pdf

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.