Arbeidsledighet, arbeidskraftundersøkelsen (L)

Beskrivelse

Andel av befolkningen som er uten inntektsgivende arbeid ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Andelen regnes i prosent av arbeidsstyrken (summen av de sysselsatte og de arbeidsledige).

Arbeidsledige defineres som arbeidssøkende personer som har søkt om inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av referanseuka eller de to påfølgende ukene.

Full tittel

Arbeidsledighet, arbeidskraftundersøkelsen (L)

Identifikasjonsnummer

arbeidsledighet-AKU-ny

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå SSB

Produksjonsdato

2003-09-22

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Cassie Trewin

Distribusjonsdato

2007-07-31

Versjon

Dato: 2016-08-19

Type: Endelig

Kommentarer

Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli med i AKU senket fra 16 til 15 år. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder på referansetidspunktene for undersøkelsen. Noen mindre definisjonsendringer ble også gjort for å komme i samsvar med endringer som er gjort i EU-landene. Dette utgjør veldig liten forskjell i arbeidsledighet sammenlignet med den gamle definisjonen (maksimalt 0,4 prosentpoeng).

Arbeidsledige ifølge AKU må ikke forveksles med registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene, som NAV gir tall for. Tallene fra AKU inkluderer også arbeidsledige som ikke registrerer seg hos NAV, noen av dem som går på arbeidsmarkedstiltak og noen av de yrkeshemmede. På den annen side blir en del av de registrerte arbeidsledige ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU (på grunnlag av spørsmål om søking etter arbeid og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet). Særlig gjelder dette eldre personer med lange ledighetsperioder. Etter omleggingen av AKU fra 2006 blir også de ufrivillig permitterte uten lønn klassifisert som sysselsatte, midlertidig fraværende, mens NAV fortsatt regner dem som arbeidsledige.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet

Kjønn

Kjønn samlet, menn, kvinner

Aldersgrupper

Alle aldre (15-74 år), 15-24, 25-44, 45-74 år

Tidsperioder

1996-2015

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Bosatte i alle landets kommuner inngår i trekkgrunnlaget i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse. På grunnlag av adresseregisteret trekkes det tilfeldig ut et antall familieenheter bestående av til sammen ca. 24 000 personer (per kvartal) i alderen 15-74 år. Hvert familiemedlem i den aktuelle aldersgruppen intervjues om sin tilknytning til arbeidsmarkedet i en nærmere spesifisert referanseuke. Løpende referanseuker brukes slik at alle årets uker blir kartlagt. Intervjuobjektene deltar i alt 8 ganger i løpet av 8 påfølgende kvartaler. Intervju per telefon. For øvrig innhentes demografiske data fra personregisteret. Landsrepresentative data.

Vekting

Inntekt, brutto, bruttoinntekt

Datakvalitet

Datakvaliteten regnes for å være god. Svarprosenten er om lag 90 prosent. Generelt vil det kunne oppstå feil både under intervjuet og i kodingen av variablene i etterhånd. Blant dem som intervjues indirekte vil vanligvis sysselsettingen bli registrert som litt lavere enn den egentlig er. Det gir størst utslag for aldersgruppa under 30 år. Arbeidskraftundersøkelsen gir stort sett sammenlignbare tidsserier over tid. Internasjonale standarder brukes slik at tallene kan sammenlignes med tall fra tilsvarende undersøkelser fra andre land.

Relatert materiell

Folkehelserapporten: Arbeid og helse i Noreg

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.