Frafall i videregående skole (LHF)

Beskrivelse

Frafall i videregående skole totalt og etter foreldrenes høyeste fullførte utdanningsnivå. Frafallet inkluderer personer som startet på grunnkurs i videregående opplæring for første gang et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp dette året, men som sluttet underveis. Andelen blir beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs i videregående opplæring det året. Personer som etter 5 år fortsatt er i videregående skole, regnes ikke som frafalt. Det er tatt utgangspunkt i personens bostedsfylke det året han eller hun startet på grunnkurs i videregående opplæring.

Grunnkompetanse regnes ikke som gjennomført videregående opplæring. Personer som begynner på videregående opplæring og avslutter med kompetansebevis, vil derfor regnes som frafalt.

For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = Andel i prosent
3. Forholdstall (Norge=100) = Forhold mellom fylkets andel og andelen på landsbasis et gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at fylkets andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at fylkets andel er 13 % lavere enn landsnivået.


Fire nivåer av foreldrenes utdanning er tilgjengelig. Bruk knappen «foreldrenes utdanningsnivå» for å velge:
- Alle utdanningsnivåer
- Grunnskole (alle som har grunnskoleutdanning som høyeste fullførte utdanning)
- Videregående skole (alle som har videregående som høyeste fullførte utdanning)
- Universitet/ høgskole (alle som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning eller har 120 studiepoeng eller mer).

Endring ved publisering i mars 2019:
Ved publisering i mars 2019 ble hele tidsserien fra og med 2010 oppdatert med nye tall. Avvik fra tidligere publiserte tall i Kommunehelsa statistikkbank og i folkehelseprofiler for årene 2012-2018 kan derfor forekomme. Avvikene skyldes oppdateringer i grunnlagsdataene.

Full tittel

Frafall i videregående skole (LHF)

Identifikasjonsnummer

frafall

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå (SSB) SSB

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Versjon

Dato: 2019-02-18

Ansvarsuttalelse for versjon

Statistikk på utdanningsnivå og frafall, samt sammenhengen mellom disse og helse kan være påvirket av lokale forhold som arbeidsmarked.

På landsnivå er det en sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og frafall i videregående skole. I vurderingen av disse tallene, er det viktig å være oppmerksom på at det også er forskjell i frafall mellom elever på yrkesfag og elever på studieforberedende fag, med høyere frafall blant yrkesfagelevene.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Land, helseregion og fylke

Kjønn

Kjønn samlet, menn og kvinner

Tidsperioder

2010 - 2017

Datatype

Statistikk basert på færre enn 6 tilfeller skjules av personvernhensyn. Det samme gjelder dersom befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10.

Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i fylket. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6 eller færre tilfeller. Dette gjøres for å skjule de tidsseriene som er basert på for spinkelt tallgrunnlag.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Statistikken omfatter Statistisk sentralbyrås statistikk over befolkningens utdanningsnivå samt statistikk for gjennomstrømning i videregående opplæring.

Datagrunnlaget for gjennomstrømningsstatistikk er registerdata hentet fra fylkeskommunenes inntakssystem VIGO. Hovedfunksjonen til VIGO er å administrere inntak til de ulike kurstrinnene i videregående opplæring og å administrere retten til videregående opplæring for innbyggerne i den enkelte fylkeskommune. Elever ved alle fylkeskommunale skoler er registrert og følges opp i VIGO. I tillegg integrerer VIGO, gjennom egne innsamlingsprosedyrer, data om elever ved frittstående skoler og statlige skoler med virksomhet under opplæringsloven.

For å kunne lage gjennomstrømningsstatistikk er det nødvendig også å hente inn opplysninger om resultater fra videregående opplæring. Her anvendes flere kilder. Opplysninger om bestått kurs i VIGO er en av disse. Hovedkategoriene av resultater fra kurs er bestått, ikke bestått, og avbrudd. Disse resultatene måles på hvert kurstrinn.

For avsluttet VKII hentes data for fullført opplæring fra VIGO-inntak for elever, og fra VIGO-fag for avlagte fagprøver. For vitnemålselever er data siden 2001 supplert med opplysninger fra Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). I tillegg er autorisasjonsregisteret for helsepersonell (HPR) anvendt for å supplere omfanget av avsluttet opplæring innenfor helsesektorens utdanningskategorier.

Datakvalitet

Tall for personer med ikke gjennomført videregående opplæring kan være noe høyt, fordi en del fullførte utdanninger ennå ikke er rapportert (etterslep i rapporteringen).

Begrensninger

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse. Personer som ikke har fullført videregående utdanning antas å være vel så utsatt for levekårs- og helseproblemer som de som har valgt å ikke ta mer utdanning etter fullført ungdomsskole. Mye tyder på at psykiske problemer er den viktigste grunnen til at ungdom faller ut av skolen.

Relatert materiell

Folkehelserapporten: Frafall i videregående opplæring

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.