Vedvarende lavinntekt (L)

Beskrivelse

Andel personer som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Andelen er beregnet med og uten aleneboende studenter som får studielån i siste år av treårsperioden.

Det benyttes EU-definisjon for vedvarende lavinntekt som er en gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt som i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt for alle personer. Husholdningsinntekt er justert for antall voksne og barn i husholdningen. Den første voksen = 1, voksen nummer to = 0,5 og barn = 0,3. En husholdning på to voksne og to barn må ha en husholdningsinntekt 2,1 ganger inntekten til en enslig for å komme ut med samme justerte husholdningsinntekt (1,0 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = 2,1).

Ved bruk av EU-definisjonen vil de aller fleste minstepensjonistene havne under lavinntektsgrensen. Studenter er en annen stor gruppe som kan komme under lavinntektsgrensen.

Full tittel

Vedvarende lavinntekt (L)

Identifikasjonsnummer

vedvarendelavinntekt-templat

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå SSB

Produksjonsdato

2003-09-22

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Cassie Trewin

Distribusjonsdato

2007-07-31

Versjon

Dato: 2017-08-30

Type: Endelig

Ansvarsuttalelse for versjon

I 2013 ble inntektsstatistikken samordnet med befolkningsstatistikken. Dette gjorde at flere borteboende studenter nå inngår i datagrunnlaget enn tidligere. Dette gjelder først og fremst definisjonen der studentene er utelatt. Dette medfører igjen at andelen med lavinntekt ligger noe høyere for de unge fra og med 2013, enn før 2013. Det har ikke vært mulig å bruke den nye definisjonen på eldre årganger. En gjennomgnag viser at endringen forsterket utviklingen. Det vil si at man vil se at andelen blant yngre med lavinntekt øker fra og med 2013, så ville den gjort det også basert på «gammelt» opplegg. Men for gruppen mellom 20-30 år (typisk studentalder) så ble utviklingen noe forsterket.

Nøkkelord

Geografisk nivå

Landet

Kjønn

Kjønn samlet, menn, kvinner

Aldersgrupper

Alle aldre, fra og med 2004-2006: 0-17, 0-24, 25-44, 45-64, 65+ år

Tidsperioder

Overlappende treårsperioder fra og med 1996-1998 til og med 2013-2015

Datatype

For aldersgruppen 0-17 år er kun tall for kjønn samlet tilgjengelig.

Oppdateres

Årlig

Innsamling

Fra og med treårsperioden 2004-2006 er inntektsstatistikken en totaltelling som omfatter alle personer i privathushold som bor i landet. I den nye totaltellingen er husholdsopplysningene innhentet ved hjelp av en rekke administrative kjeder. Resultatene fra inntektsåret 2004 viser at tall fra inntekts- og formuesundersøkelsen er sammenlignbare med tall som er basert på en totaltelling.

Frem til treårsperioden 2003-2005 var vedvarende lavinntekt basert på opplysninger fra den årlige inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger. Dette er en landsrepresentativ utvalgsundersøkelse hvor Statistisk sentralbyrå innhenter intervjuopplysninger om husholdningens sammensetning både postalt og ved besøks- og telefonintervju (PC-assisterte intervjuer). Institusjonsbefolkningen er ikke med. Hovedkilde for inntekts- og formuesopplysninger er den personlige selvangivelsen innhentet fra Skattedirektorat. I tillegg koples det til inntektsopplysninger og biografiske opplysninger fra andre registre. I etablering av husholdninger blir det i hovedsak tatt utgangspunkt i Det sentrale folkeregister.

Vekting

Inntekt, brutto, bruttoinntekt

Datakvalitet

Datakvaliteten regnes for å være relativt god. En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig, for eksempel kodefeil, revisjonsfeil eller feil i databehandlingen. Det er utført et omfattende arbeid for å minimalisere disse feilene og SSB anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige. Alle utvalgsundersøkelser er beheftet med en viss usikkerhet. Generelt blir resultatene mer usikre jo færre observasjoner de er basert på. Resultatene fram til perioden 2003-2005 er basert på en utvalgsundersøkelse og er derfor ikke publisert etter aldersgruppe.

Begrensninger

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Levekår har stor betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt stor betydning for barnas helse og velferd.

Kilde: https://www.fhi.no/hn/ulikhet/inntekt-og-helse---faktaark-med-hel/

Relatert materiell

Folkehelserapporten: Sosiale helseforskjeller i Norge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.